سازمان بهزیستی: ۱۵۰ اورژانس اجتماعی در کشور راه‌اندازی می‌شود‌

سازمان بهزیستی: ۱۵۰ اورژانس اجتماعی در کشور راه‌اندازی می‌شود‌

سازمان بهزیستی: ۱۵۰ اورژانس اجتماعی در کشور راه‌اندازی می‌شود‌