سئول: اقدام نظامی در شبه جزیره کره بدون موافقت ما ممکن نیست

سئول: اقدام نظامی در شبه جزیره کره بدون موافقت ما ممکن نیست

سئول: اقدام نظامی در شبه جزیره کره بدون موافقت ما ممکن نیست