زنی که شوهرش را برای ازدواج با خواستگار خواهرش کُشت

زنی که شوهرش را برای ازدواج با خواستگار خواهرش کُشت
زنی که شوهرش را به قتل رساند تا با خواستگار خواهرش ازدواج کند،  به اعدام محکوم شد؛ ۹۹ شلاق برای رابطه نامشروع. زنی که شوهرش را برای ازدواج با خواستگار…

زنی که شوهرش را برای ازدواج با خواستگار خواهرش کُشت