رییس ستادکل نیروهای مسلح: نگاه به سرباز و سربازی نیازمند تغییر است

رییس ستادکل نیروهای مسلح:
نگاه به سرباز و سربازی نیازمند تغییر است

رییس ستادکل نیروهای مسلح:
نگاه به سرباز و سربازی نیازمند تغییر است