رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (30)

رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (30)
همه می دانیم کتاب گینس هرساله رکوردهای مختلف دنیا را در خود جای می دهد رکوردهایی که علاوه بر عجیب بودنشان بسیاری از آنها باورنکردنی و به دور از تصور همۀ ما است این رکوردها شامل دستاوردها و استعدادهای انسان و در برخی مواقع پدیده های طبیعی می باشند.

رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (30)