روزی مغز انسان آنتن‌دار می‌شود؟ / طراحی آنتن بی‌سیم قابل کاشت در مغز

روزی مغز انسان آنتن‌دار می‌شود؟ / طراحی آنتن بی‌سیم قابل کاشت در مغز
مهندسان دریافتند چطور آنتن‌هایی برای ارتباط بی‌سیم بسازند که 100 بار از آنتن‌های موجود کوچکتر است. این پیشرفت می‌تواند منجر به ساخت دستگاه‌های کاشتنی کوچک مغزی، دستگاه‌های پزشکی کوچک یا تلفن‌های شود که مثل انگشتر به دستتان کنید.

روزی مغز انسان آنتن‌دار می‌شود؟ / طراحی آنتن بی‌سیم قابل کاشت در مغز