روحانی: تروریسم معضلی برای افغانستان و کل جهان است

روحانی: تروریسم معضلی برای افغانستان و کل جهان است

روحانی: تروریسم معضلی برای افغانستان و کل جهان است