روحانی: تخریب امید ملت خیانت به کشور است

روحانی: تخریب امید ملت خیانت به کشور است
رییس جمهوری، دوازده بهمن را روزی بیاد ماندنی در تاریخ ملت ایران دانست و با بیان اینکه امام همواره امیدوار بود و امید را در دل ملت جاودانه ساخت، تاکید کرد: مهمترین وظیفه، نگهداشت امید مردم است و هر تلاشی در راستای تخریب این امید، خیانت به کشور است.

روحانی: تخریب امید ملت خیانت به کشور است