روایت معادیخواه از اتفاقات عجیب در ترورهای اشتباهی گروه فرقان؛ بدزبانی به شریعتی از عوامل رشد فرقان بود

روایت معادیخواه از اتفاقات عجیب در ترورهای اشتباهی گروه فرقان؛ بدزبانی به شریعتی از عوامل رشد فرقان بود

روایت معادیخواه از اتفاقات عجیب در ترورهای اشتباهی گروه فرقان؛ بدزبانی به شریعتی از عوامل رشد فرقان بود