رهبر کره‌شمالی: هدف ما رسیدن به توازن واقعی قوا با آمریکاست

رهبر کره‌شمالی: هدف ما رسیدن به توازن واقعی قوا با آمریکاست

رهبر کره‌شمالی: هدف ما رسیدن به توازن واقعی قوا با آمریکاست