رهبر انقلاب:بذرمبارک قرآن در این سرزمین پاشیده شده این هنر انقلاب است

رهبر انقلاب:بذرمبارک قرآن در این سرزمین پاشیده شده این هنر انقلاب است

رهبر انقلاب:بذرمبارک قرآن در این سرزمین پاشیده شده این هنر انقلاب است