رفیقدوست: قرار شد ما یک ناو آمریکایی را به ته دریا بفرستیم اما هاشمی ما را منع کرد

رفیقدوست: قرار شد ما یک ناو آمریکایی را به ته دریا بفرستیم اما هاشمی ما را منع کرد

رفیقدوست: قرار شد ما یک ناو آمریکایی را به ته دریا بفرستیم اما هاشمی ما را منع کرد