رضایی: آزادگی و صراحت هاشمی هیچ‎گاه در مسیر ضد انقلاب نبود

رضایی: آزادگی و صراحت هاشمی هیچ‎گاه در مسیر ضد انقلاب نبود

رضایی: آزادگی و صراحت هاشمی هیچ‎گاه در مسیر ضد انقلاب نبود