رای الیوم: اردن در ترمیم روابط با ایران تاخیر نکند

رای الیوم: اردن در ترمیم روابط با ایران تاخیر نکند

رای الیوم: اردن در ترمیم روابط با ایران تاخیر نکند