رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: حجاج ایرانی بهانه‌ای برای بدعهدی عربستان ایجاد نکنند

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: حجاج ایرانی بهانه‌ای برای بدعهدی عربستان ایجاد نکنند

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: حجاج ایرانی بهانه‌ای برای بدعهدی عربستان ایجاد نکنند