رئیس پیشین سیا: برخی اعضای کنگره گزارش دخالت روسیه در انتخابات را جدی نگرفتند

رئیس پیشین سیا: برخی اعضای کنگره گزارش دخالت روسیه در انتخابات را جدی نگرفتند

رئیس پیشین سیا: برخی اعضای کنگره گزارش دخالت روسیه در انتخابات را جدی نگرفتند