رئیس میراث‌فرهنگی: نباید براساس پیش‌فرض‌های نادرست فعالیت کرد / از حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری حمایت شود، مشاغل زیادی ایجاد می‌شود

رئیس میراث‌فرهنگی: نباید براساس پیش‌فرض‌های نادرست فعالیت کرد / از حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری حمایت شود، مشاغل زیادی ایجاد می‌شود

رئیس میراث‌فرهنگی: نباید براساس پیش‌فرض‌های نادرست فعالیت کرد / از حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری حمایت شود، مشاغل زیادی ایجاد می‌شود