رئیس جمهور فرانسه: استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز ما است

رئیس جمهور فرانسه: استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز ما است

رئیس جمهور فرانسه: استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز ما است