رئیس جمهوری دستور پیگیری حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی را صادر کرد

رئیس جمهوری دستور پیگیری حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی را صادر کرد

رئیس جمهوری دستور پیگیری حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی را صادر کرد