رئیس جمهوری افغانستان: اهل سنت و شیعیان به مساجد یکدیگر بروند

رئیس جمهوری افغانستان: اهل سنت و شیعیان به مساجد یکدیگر بروند

رئیس جمهوری افغانستان: اهل سنت و شیعیان به مساجد یکدیگر بروند