دکتر پوران شریعت رضوی در صف انتخابات +عکس

دکتر پوران شریعت رضوی در صف انتخابات +عکس
دکتر پوران شریعت رضوی (همسر دکتر علی شریعتی)، امروز رأی خود را در تهران به صندوق انداخت

دکتر پوران شریعت رضوی در صف انتخابات +عکس