دویچه‌وله: حضور مقامات اروپایی در تحلیف روحانی تقابل آمریکا و اروپا را آشکار کرد

دویچه‌وله: حضور مقامات اروپایی در تحلیف روحانی تقابل آمریکا و اروپا را آشکار کرد

دویچه‌وله: حضور مقامات اروپایی در تحلیف روحانی تقابل آمریکا و اروپا را آشکار کرد