دولتمردان ما اهل فرهنگ و علم هستند/حمایت بی‌سابقه مجلس از وزرای پیشنهادی ستودنی است

دولتمردان ما اهل فرهنگ و علم هستند/حمایت بی‌سابقه مجلس از وزرای پیشنهادی ستودنی است

دولتمردان ما اهل فرهنگ و علم هستند/حمایت بی‌سابقه مجلس از وزرای پیشنهادی ستودنی است