دوری دو ماهه فرتونخن از میادین

دوری دو ماهه فرتونخن از میادین
فرتونخن به دلیل مصدومیت لیگامنت مچ پا، دو ماه قادر به بازی برای اسپرز نیست.

دوری دو ماهه فرتونخن از میادین