دوترته از تصمیم مذاکره با تروریست‌ها در جنوب فیلیپین صرفنظر کرد

دوترته از تصمیم مذاکره با تروریست‌ها در جنوب فیلیپین صرفنظر کرد

دوترته از تصمیم مذاکره با تروریست‌ها در جنوب فیلیپین صرفنظر کرد