دمبابا به بشیکتاش پیوست

دمبابا به بشیکتاش پیوست
مهاجم سابق تیم چلسی با قراردادی تا آخر فصل به بشیکتاش ترکیه پیوست.

دمبابا به بشیکتاش پیوست