دلیل اختلاف مرتضی حنانه با علی حاتمی چه بود؟

دلیل اختلاف مرتضی حنانه با علی حاتمی چه بود؟
امیرعلی حنانه از روزهای ساخت سریال هزاردستان و شروع اختلاف پدرش با علی حاتمی از همان روزها گفته است.

دلیل اختلاف مرتضی حنانه با علی حاتمی چه بود؟