در واکنش به اظهارات یکی از نامزدها؛ زنگنه: هیچ جریمه‌ای در قرارداد کرسنت نشدیم

در واکنش به اظهارات یکی از نامزدها؛ زنگنه: هیچ جریمه‌ای در قرارداد کرسنت نشدیم

در واکنش به اظهارات یکی از نامزدها؛ زنگنه: هیچ جریمه‌ای در قرارداد کرسنت نشدیم