در حکومت علی(ع) هیچ دروغی مجاز نبود

در حکومت علی(ع) هیچ دروغی مجاز نبود
دکتر مصطفی دلشاد تهرانی

در حکومت علی(ع) هیچ دروغی مجاز نبود