در جلسه علنی امروز مجلس؛ زنگنه درباره قرارداد توتال به نمایندگان گزارش می‌دهد

در جلسه علنی امروز مجلس؛ زنگنه درباره قرارداد توتال به نمایندگان گزارش می‌دهد

در جلسه علنی امروز مجلس؛ زنگنه درباره قرارداد توتال به نمایندگان گزارش می‌دهد