درگیر شدن 58 روستای خراسان رضوی در سیل اخیر/ 100 خودرو طعمه سیل شدند

درگیر شدن 58 روستای خراسان رضوی در سیل اخیر/ 100 خودرو طعمه سیل شدند

درگیر شدن 58 روستای خراسان رضوی در سیل اخیر/ 100 خودرو طعمه سیل شدند