درگیری هواداران و نگاه معنادار طارمی به شجاعیان

درگیری هواداران و نگاه معنادار طارمی به شجاعیان
بین تماشاگرانی که پرچم تراکتورسازی در دست داشتن و برای حمایت از گسترش فولاد به ورزشگاه آمده بودند و هواداران پرسپولیس درگیری لفظی به وجود آمد.

درگیری هواداران و نگاه معنادار طارمی به شجاعیان