درگیری شدید پلیس آلمان با معترضان نشست گروه ۲۰ در هامبورگ

درگیری شدید پلیس آلمان با معترضان نشست گروه ۲۰ در هامبورگ

درگیری شدید پلیس آلمان با معترضان نشست گروه ۲۰ در هامبورگ