درخواست وزارت بهداشت از روزنامه آستان قدس: فایل صوتی و متن مصاحبه با وزیر را کامل منتشر کنید

درخواست وزارت بهداشت از روزنامه آستان قدس: فایل صوتی و متن مصاحبه با وزیر را کامل منتشر کنید

درخواست وزارت بهداشت از روزنامه آستان قدس: فایل صوتی و متن مصاحبه با وزیر را کامل منتشر کنید