داریوش ارجمند: یاد آیت الله هاشمی همچون امیرکبیر در قلب‌ها جاودان خواهد بود

داریوش ارجمند: یاد آیت الله هاشمی همچون امیرکبیر در قلب‌ها جاودان خواهد بود

داریوش ارجمند: یاد آیت الله هاشمی همچون امیرکبیر در قلب‌ها جاودان خواهد بود