دادستان اردبیل: دادگاه قاتل آتنا اصلانی غیر علنی برگزار می‌شود

دادستان اردبیل: دادگاه قاتل آتنا اصلانی غیر علنی برگزار می‌شود

دادستان اردبیل: دادگاه قاتل آتنا اصلانی غیر علنی برگزار می‌شود