خطوط هواپیمایی دوبی از شنبه پروازها به کردستان عراق را متوقف می‌کند

خطوط هواپیمایی دوبی از شنبه پروازها به کردستان عراق را متوقف می‌کند

خطوط هواپیمایی دوبی از شنبه پروازها به کردستان عراق را متوقف می‌کند