خروج ١٨هزار تن نخاله از آوار پلاسکو

خروج ١٨هزار تن نخاله از آوار پلاسکو

خروج ١٨هزار تن نخاله از آوار پلاسکو