خداحافظ ای خوشگل و بور ناکام!

خداحافظ ای خوشگل و بور ناکام!
 تو طراح آن طرحهای هجومی/ تو سر کردهء مِلکهای نجومی/ به دست تو تهران شده بُرج واره/ شده شهر از هر طرف بد قواره…  خداحافظ ای خوشگل و بور ناکام!…

خداحافظ ای خوشگل و بور ناکام!