حکم نجفی سرانجام صادر شد

حکم نجفی سرانجام صادر شد
سخنگوی وزارت کشور گفت: در اجرای تبصره ٣ ذیل بند ١ ماده ٨٠ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و پس از طی مراحل قانونی، حکم شهردار تهران توسط وزیر کشور صادر شد.

حکم نجفی سرانجام صادر شد