حکم اعدام بابک زنجانی به طور کامل ابلاغ شد

حکم اعدام بابک زنجانی به طور کامل ابلاغ شد
وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید آن بخش از حکم موکلش که دیوان عالی کشور علم بابک زنجانی در مقابله با نظام بودن اقداماتش را احراز کرده، با توجه به قواعد مسلم فقهی، جای تأمل دارد و خلاف بین شرع است.

حکم اعدام بابک زنجانی به طور کامل ابلاغ شد