حکایت مردی که در فوتبال ایران سه بار مُرد

حکایت مردی که در فوتبال ایران سه بار مُرد
روز ۱۲ بهمن ۱۳۷۱ محراب شاهرخی فوتبالیست سابق تیم ملی و باشگاه های شاهین، دارایی، کلوب شنای اهواز، پرسپولیس و شهباز در ۴۹ سالگی به دلیل سکته مغزی درگذشت. محراب سمبل مظلومیتی است که گریبان بسیاری از مردان نسل او را گرفت.

حکایت مردی که در فوتبال ایران سه بار مُرد