حریق گسترده انبار پلاستیک در جنوب تهران

حریق گسترده انبار پلاستیک در جنوب تهران

حریق گسترده انبار پلاستیک در جنوب تهران