جمشید انصاری؛ ۲۰درصد نیروی اضافه در دولت/ تا آخر سال ۳۰هزار نفر استخدام می‌شوند

جمشید انصاری؛ ۲۰درصد نیروی اضافه در دولت/ تا آخر سال ۳۰هزار نفر استخدام می‌شوند

جمشید انصاری؛ ۲۰درصد نیروی اضافه در دولت/ تا آخر سال ۳۰هزار نفر استخدام می‌شوند