جزئیات دستگیری 55 زن و مرد در پارتی مختلط کرمان

جزئیات دستگیری 55 زن و مرد در پارتی مختلط کرمان
۵۵ زن و مرد جوان که به صورت مختلط در حال مصرف مشروبات الکلی و رقص و پایکوبی بودند، دستگیر شده و به همراه انان ۱۹ دستگاه خودروی لوکس وگرانقیمت…

جزئیات دستگیری 55 زن و مرد در پارتی مختلط کرمان