ثبت یک رکورد اقتصادی برای جزیره کیش

ثبت یک رکورد اقتصادی برای جزیره کیش
امروز جزیره کیش به بلوغ نسبی دست یافته است. باید بپذیریم که دوران اقتصاد مبتنی بر چمدان و کارت های سبز به سر رسیده و امروزه اقتصاد کیش مبتنی بر تجارت و صنعت ، صادرات و واردات و گردشگری است.امروز می توان بازارهای کیش را با بازار های سرزمین اصلی مقایسه کرد .

ثبت یک رکورد اقتصادی برای جزیره کیش