تیلرسون: واشنگتن به دنبال حل مسالمت آمیز موضوع کره شمالی است

تیلرسون: واشنگتن به دنبال حل مسالمت آمیز موضوع کره شمالی است

تیلرسون: واشنگتن به دنبال حل مسالمت آمیز موضوع کره شمالی است