تیلرسون: ترامپ خط قرمزی در خصوص کره شمالی ترسیم نکرده

تیلرسون: ترامپ خط قرمزی در خصوص کره شمالی ترسیم نکرده

تیلرسون: ترامپ خط قرمزی در خصوص کره شمالی ترسیم نکرده