تیر اندازی به پرسنل نیروی انتظامی در قصرقند

تیر اندازی به پرسنل نیروی انتظامی در قصرقند

تیر اندازی به پرسنل نیروی انتظامی در قصرقند