تکذیب حضور رهبر معظم انقلاب در بیت آیت الله هاشمی

تکذیب حضور رهبر معظم انقلاب در بیت آیت الله هاشمی

تکذیب حضور رهبر معظم انقلاب در بیت آیت الله هاشمی